مسئول مربوطه : احد محمدپور

کارشناس :

عامل توسعه :

  1. سجاد جوادی – گیاهان دارویی
  2. آیت سلمانی – گیاهان دارویی
  3. مجتبی محسنی – دام سبک
  4. رحمت الله محمد پور – زنبور داری
  5. علی حضرتی – فرش بافی
  6. محمد رنجبر – دام سنگین
  7. فیاض عناینی – گندم
  8. یاسر یعقوب پور – نخود

زیر بخش

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp